رنگ روغن روی بوم، ابعاد 150X100 سانتی متر، بخشی از اثر